Privacy Statement Vereniging Farma en Recht (hierna: “VF&R”)
Als u lid wordt, deelneemt aan samenkomsten, de website bezoekt of contact opneemt met de VF&R registreren we persoonsgegevens van u. We geven u graag informatie over hoe VF&R omgaat met het verwerken hiervan. Indien u na het doornemen van deze privacy statement, of meer in algemene zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

De VF&R is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en houdt zich hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens en in andere gevallen u zullen informeren;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze altijd zullen respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van leden of deelnemers aan samenkomsten VF&R

Persoonsgegevens van leden of deelnemers aan samenkomsten van de VF&R worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Doeleinde Grondslag
Administratieve en financiële afhandeling van uw lidmaatschap en het faciliteren van uw deelname aan een samenkomst De uitvoering van een overeenkomst met u
Communicatie over de samenkomsten, waaronder het geven van (praktische) informatie middels een nieuwsbrief of toegang tot onze website Op grond van uw toestemming of ons gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van de activiteiten van VF&R.

 

 

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de VF&R de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– voornaam;
– voorletters;
– tussenvoegsel;
– achternaam;
– adres;
– postcode en plaats
– (zakelijk) telefoonnummer;
– (zakelijk) e-mailadres;
– geslacht
– functie

Indien u deze gegevens niet verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat u geen lid kunt worden van VF&R en/of niet kunt deelnemen aan samenkomsten.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– het verzorgen van de internetomgeving van de VF&R;
– het verzorgen van de praktische organisatie van de samenkomsten van de VF&R;
– het verzorgen van de (financiële) administratie;
– het verzorgen van nieuwsbrieven en afhandeling van de uitnodigingen voor de samenkomsten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
De VF&R bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap bewaard waarna de persoonsgegevens binnen 6 maanden worden verwijderd.

Beveiliging
De VF&R heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– we gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Zie de onderstaande gegevens. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Cookies
De VF&R maakt enkel gebruik van functionele cookies om het goed functioneren van de website te kunnen garanderen.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
VFenR
Newtonlaan 51
3584 BP Utrecht

+31 (0)85 90 22 862
info@vfenr.nl